Ενημερωτικό Δελτίο για το Κ.Π.Γ.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κ.Π.Γ.);
Το Κ.Π.Γ. είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης βάσει του οποίου πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης μιας γλώσσας.

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Κ.Π.Γ.;
Με την καθιέρωση του συστήματος εξετάσεων για τη χορήγηση του Κ.Π.Γ. επιδιώκεται:
" η ενιαία πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρώπης,
" η κατοχύρωση της γνώσης διαφόρων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
" η αναγνώριση της γνώσης ξένων γλωσσών ως επαγγελματικού προσόντος στο δημόσιο και ιδιωτικό επαγγελματικό χώρο, είτε αυτές προσφέρονται ως αντικείμενο γνώσης από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα είτε όχι.

3. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ Κ.Π.Γ.;
Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση και κατοχύρωση της πολυγλωσσίας στις χώρες-μέλη της, θεσμοθετείται και αναπτύσσεται σύστημα ενιαίας εξέτασης για τις σύγχρονες γλώσσες.
" Στην πρώτη φάση λειτουργίας του συστήματος του Κ.Π.Γ. διενεργούνται εξετάσεις για την πιστοποίηση επιπέδου "καλής γνώσης" της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής.
" Στη δεύτερη φάση, διενεργούνται εξετάσεις για την πιστοποίηση άλλων επιπέδων γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής.
" Tο σύστημα πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλες επίσημες γλώσσες
- των κρατών μελών της Ε.Ε.,
- των γειτονικών στην Ελλάδα χωρών,
- των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
καθώς και σε άλλες γλώσσες για τις οποίες προκύπτουν ανάγκες πιστοποίησης γνώσης στον ελλαδικό χώρο.

4. ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Γ.;
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προτείνει, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μια κλίμακα έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας ως εξής: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Έχει επίσης προσδιορίσει με σαφήνεια τις επιμέρους γλωσσικές γνώσεις και επικοινωνιακές ικανότητες που το κάθε επίπεδο γλωσσικής επάρκειας προϋποθέτει.
Το κρατικό σύστημα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας υιοθετεί τον ορισμό των έξι επιπέδων και τα κατονομάζει ως εξής:
" Α1: Επίπεδο "στοιχειώδους γνώσης"
" Α2: Επίπεδο "βασικής γνώσης"
" Β1: Eπίπεδο "μέτριας γνώσης"
" Β2: Επίπεδο "καλής γνώσης"
" Γ1: Επίπεδο "πολύ καλής γνώσης"
" Γ2: Επίπεδο "άριστης γνώσης"
Από τα παραπάνω επίπεδα, το Κ.Π.Γ. επέλεξε να αρχίσει την αξιολόγηση και πιστοποίηση στο επίπεδο "καλή γνώση" εντός του ημερολογιακού έτους 2003.
Θα ακολουθήσουν εξετάσεις και για άλλα επίπεδα που θα επιλεγούν με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες τις οποίες ανιχνεύει ειδική ομάδα ερευνητών.
Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το σύστημα θα πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης των γλωσσών για "γενική χρήση", δηλαδή για χρήση που δε συνδέεται με συγκεκριμένη επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα. Τα πορίσματα της έρευνας θα καταδείξουν τις ειδικότητες ή τα πεδία για τα οποία σε ορισμένες γλώσσες θα παρέχονται και πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας για "ειδική χρήση".

5. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Γ.;
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι οι έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ε.Ε. ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται, εργάζονται και έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

6. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ;
Το Κ.Π.Γ. επιχορηγείται από το Κράτος. Ωστόσο, οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις τα οποία ορίζονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

7. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Γ.;
Προϋπόθεση για την απόκτηση του Κ.Π.Γ. είναι η επιτυχής συμμετοχή των υποψηφίων στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., μετά από έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ύλη, τον τύπο των εξετάσεων, κλπ. Οι πληροφορίες θα παρέχονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

8. ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ;
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των επιτυχόντων και χορηγεί το Κ.Π.Γ..
Η αξιολόγηση της γλωσσομάθειας ανατίθεται, κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του συστήματος, σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό-εκπαιδευτικό έργο, που αναλαμβάνουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Η Κ.Ε.Ε., η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, ορίστηκε με Υπουργική Απόφαση και αποτελείται από ειδικούς στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης επιστήμονες: μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών των πανεπιστημίων, μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και καθηγητές ξένων γλωσσών της δημόσιας εκπαίδευσης.

9. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ;
Η διαφύλαξη του απορρήτου των θεμάτων των εξετάσεων εξασφαλίζεται από σειρά μέτρων για τα οποία έχει μεριμνήσει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Καθορίζονται λεπτομερώς με Υπουργική Απόφαση και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του συστήματος.
Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εξετάσεων διασφαλίζονται από:
" τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων στην Κ.Ε.Ε. που έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ενιαίου προγράμματος και της τυπολογίας των εξετάσεων, το σχεδιασμό του συνολικού συστήματος αξιολόγησης της γλωσσομάθειας και την επίβλεψη της υλοποίησής του,
" τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού στο σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, και στη σύνταξη των θεμάτων για τις εξετάσεις, με άριστη γνώση της γλώσσας-στόχου,
" τη διαρκή εκπόνηση ερευνητικού-εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη συνεχή τροφοδότηση του συστήματος με πληροφορίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση της λειτουργίας και την εσωτερική αξιολόγηση του συστήματος,
" την πρόβλεψη μηχανισμών εξωτερικής αξιολόγησης του συστήματος και ελέγχου της ποιότητας του παραγόμενου έργου,
" τη συνεχή επιμόρφωση των εξεταστών και των αξιολογητών.

10. ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Γ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Το Κ.Π.Γ.:
" είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο παρέχεται από την ελληνική πολιτεία και δεν έχει εμπορικά-κερδοσκοπικά κίνητρα
" προσδιορίζει τους στόχους του με βάση τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών της γλώσσας στην κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα στην Ελλάδα
" εναρμονίζεται με τις τελευταίες προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης ως προς τα επίπεδα και τους τύπους πιστοποίησης και τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
" έχει ευρωπαϊκή διάσταση η οποία διασφαλίζεται και από τη σύνδεσή του με το Διεθνές Δίκτυο Συστημάτων Πιστοποίησης International Certificate Conference (I.C.C.)

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ενημερωτικό Δελτίο για το Κ.Π.Γ.

(http://www.ypepth.gr/el_ec_page3131.htm)

    Copyright © 2013-2014. Δ.Δ.Ε. Λέσβου.

                                                           Powered by I. Laskaridis