Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Δεκτών μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Λέσβου μετά από ενστάσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. καλούνται:

 

α) Οι υποψήφιοι, εντός 2 εργάσιμων ημερών (έως 20/11/2023), όπως υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου.

β) Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων του παραπάνω πίνακα για τις οποίες υπάρχουν δεκτές υποψηφιότητες, εντός 5 εργάσιμων ημερών (έως 27/11/2023), όπως εκφράσουν και καταθέσουν εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (πρωτόκολλο ΔΔΕ), τη γνώμη τους.

 

Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ, και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής. Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

Scroll to Top